EANC Inkittiino Koboxih Maybalaalaqa

Massakaxxale Qafar ayyuntaw Giclo Salaamatta nek sin taafay

Akah tamixxige innah  June alsak 30-July 1 f  Eritriyah Qafarah tangiicille Missoynani Kee Giclaaba Ummatta Giclo maqarbahtuuy, ummattah essero fanteena abakaay, fixixih suge cayla sitta fan baahak inkittiino kobox Ni inkittiinol net yakkeh yan samad baysat koositak, Agat kee Agattiinah garal solta Eritriya daabisenno! inta itroh gubal culeenim tamixxigeh tan tiya.

Tama koboxu luuy, inki xagaraay, inki missoynaay, inki taddiira kee madqa haysitak Eritriyah Qafarih Agatih Kobox / Eritrean Afar National Congress (EANC) deqsittah Eritriyah Qafarih caddol baar le gabah assagolla leh tan maqar le Missoyna akak taabaku xiqte.

Tama koboxuk firti ayrooy, kobox missossa makaadoh qangaral fakkiimak daffeynaay, fakkintu dudde.

Ciggiilak tengeleh tan Missoynaanih saqoltii kee Giclaaba ta egla fan akah yamaatunu duudeenim kee edde yan tuxxiiq koboxuh baxxaqisen.

Edde katayak ta egla bictuh mango doori digirteh tan Qafar tu taaxago ta eglah loonuh yanin ruftoo kee aytakuma elle qaddoysen.

Tonnah kaaduuy, seeco akah tekkeh tan Eritriyak sadi Missoynaani kee Ummattah eglaali (Civic Organisations) awlaytit qokol qangor yoysobben.

Tonnah tama koboxuk naharsi ayrok carri waktit Afrikah gaysal yan siyaasah caalataay, axcih Eritrea kee Ethiopiyah fanal away yan Siyaasa afkan wagsiisa kusaq kee agaarad elle yekkeh yen. Tama agaarad baxsaluk hangi akah yeceem namma doolatih carbih fanat raaqe maraak muxxi Qafar kee Qafarbaaxo duffunteh tan baaxo kee ummatta

kinnuk, Asaaku Salaamah yakkeh yan macal Qafar baaxoksah Qafar fanteena abewaakaa tekkek waara Salaam yamaatu duude waam kee nee maleh ni baaxoh amol yakkeh yan wagari sarrimanne allewaam tama kusaaqal diggoosoonu duuden.

Baxsaluk tama agaarad kee kusaaqak is duddah tan Maybalaalaqa(Uppsala declaration) tewqem massakaxxaluk aytit siinik hayna.

Koboxuk nammay haytoh ayro  EANC Fanti Makaadoy, 35 takke elle doorinte. Tonnah Fanti makaado isi addak 15 takke taama selta makadoh adoytit doortu dudde.

Tonnah taama selta makado isi addak Missoyna Saqalah Giclaabeena Ahmed Youssouf Mohamed doorakaay, Missoynak Ciggiila Saqalah Giclaabeena Abdurahman Ahmed Mahmud doorime.

Inkittiino koboxuk edde newqe ximmom ahak gubal anele:

Ellecabol Koboxukuuy, EANC taddiira (political Program) kee Adda-madqa(Bylaw) elle faatacisen.

Tama EANC taddirak lafale ximmomak tutyabnek Eritriyah Qafar Isaamoh xin isih madqittaamih Cakki daabimaamah yangiicileenim kee tonnah Eritriyal Agat kee Agattiinah Cakkil rakita Federalism (Ethnic Federalism) daabisaanamah yangiicileenim elle diggowteeh faatacinte.

  1. Missoyna migaq : Eritriyah Qafarih Agatih Kobox yakeemil faatacinte.
  2. Inkittiino diggossa taama gablusaanam kee fixix kee kookaxaw bayisoonu yangiicileeni.
  3. Eritriyah Qafar isaamoh Xin geytu abna giclo maqar luk bisoh heelenum diggoysen.
  4. Tonnah kaadu tama kobox Uppsalah kokti (Uppsala declaration) akak yewqe.
  5. Eritriyaa kee Etiyobbiyah mamqa wagsiisak, Salaam faxxintam kinnim diggooseenim kee takkay ikkah Eritriyah Qafarih ummatta yekke carbit muxxi duffunteh tan ummatta kinnuk, away yakke wagri waara wagri yakku Shaqbiyyah butta taddigilem faxxintam diggose.
  6. Eritriyah Qafarih Missoynaanik away a eglat gaba assagalle wayte, gaba net tassagalluh seeco keenih tatrusem kee away namma doolatih fanat yan wagri silaytuk ugutak Eritriyah Qafarih giclo kee ummattal cabu waa raatah EANC faxximma inta giclo   kee gaba mabbux abalem diggosse.
  7. Inkih tan Eritriyak sadi caylitte Eritriyah ummatta edde tan gibdaabinaa kee saaxak tawquh aban giclo dumaak muxxi diggoysaanam kee tittale yakkeenimih seeco tatruse kobox.
  8. Baad dowal kee sahdayti garah tangiicile eglaali ni ummattat yakke saax kee Samad baysa soolisnuh abna giclo qokloonu seeco tatrusna.
  9. Inkih tan Eritriyah Qafarih xaylo toobokeh tan EANC Missoynat gaba yassagalleenim kee gablusaanamih seco tatrusna.
  10. Ellacabol Ni Ummattat yakkeh yan samad baysat koositak, Isamoh xin Gar daabimu takke giclo dumaak muxxi qanxaffe bahsiisak akah nangiicile ummatta fanteena abak  giclo bisoh helem inkittiino kobox diggoysak maysol yumurruqe.

Mayso Eritriyah Qafarih Ummattah imiiy!

Baatii kee gactittiino Shaqbiyyah buttah imi!

Inkittiino Koboxu Uppsala 3 July 2018


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *